Jaké změny Frank Bold Advokáti prosazují do nového stavebního zákona

13. 11. 2019 Stavební právo a územní plánování

Od nového stavebního zákona si mnozí slibují řadu pozitivních změn, které by měly pomoci k řešení současného neudržitelného stavu stavebního práva. Zároveň zákon vyvolává řadu otázek, kontroverzí a sporů - od nestandardního procesu pořizování zákona po všechny limity a rizika, které jeho rekodifikovaná verze má a bude mít. 

Frank Bold vstoupil do procesu tvorby zákona s cílem přispět k této zásadní právní normě v bodech, jež jsou v souladu s hodnotami a principy organizace.

Kritiku pořizování zákona vnímáme jako oprávněnou, protože stát přenechal přípravu návrhu významné legislativy soukromému sektoru. Stejně tak ovšem vnímáme fakt, že se jedná o natolik zásadní právní normu, kdy považujeme za naši odpovědnost se na tvorbě zákona aktivně podílet a prosazovat do jeho znění důležité body, které mají a budou mít zásadní vliv na životní prostředí a další veřejné zájmy:

 
  1. Férový přístup ke spravedlnosti - efektivní soudní přezkum - vláda schválila změnu územních plánů na formu právních předpisů, čímž je jejich efektivní soudní přezkum ohrožen; prosazujeme, prozatím úspěšně, nejsilnější možnou formu soudní ochrany pro tuto právní formu - přezkum podzákonného předpisu Nejvyšším správním soudem, což je dosud nevyužité ustanovení Ústavy; tím by bylo zajištěno trvání možnosti napadení územích plánů dotčenými vlastníky a spolky.
  2. Férové náhrady za omezení vlastnických práv územně plánovací dokumentací - rozšíření povinnosti obce uhradit vlastníkům náhradu za omezení způsobená schválením územních plánů, a to včetně dočasných omezení.
  3. Ochrana životního prostředí a dalších veřejných zájmů - jedním ze základních cílů zákona je přechod řady kompetencí, které zatím vykonávají specializované úřady, na nově koncipované "velké" stavební úřady a integrace různých dílčích povolení, stanovisek atd. do jediného povolení stavby; snažíme se o to, aby tyto změny pokud možno nevedly ke snížení úrovně ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů, ale aby naopak byl integrovaný proces i pro veřejnost jednodušší a méně zatěžující a aby vedl ke komplexnímu posouzení záměru a jeho přípustnosti; mj. nová úprava integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do povolování staveb.
  4. Férová účast veřejnosti v povolovacích řízeních - v souladu s věcným záměrem se snažíme, aby stavební zákon v co nejširším rozsahu a jednotně upravoval možnost účasti spolků v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí; nejpodstatnější je návrat možnosti spolků účastnit se všech řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, nejen větších záměrů zahrnujících posouzení EIA, jak je tomu dnes.
  5. Podrobnější a jednoznačnější úprava plánovacích smluv mezi investory a obcemi, případně vlastníky veřejné infrastruktury - tak aby bylo jednoznačné, jaké dohody týkající se investiční činnosti na území obce je možné legálně uzavírat. Snahou je, aby investoři více obcím kompenzovali negativní vlivy spojené s novou výstavbou vytvářející tlak na veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Současně, aby se zvýšila jejich právní jistota, že při splnění dohodnutých podmínek budou moci v rozumném čase stavět.

Čtěte také

24. listopadu 2020 Video: Experti vysvětlili, jak na modrozelenou infrastrukturu ve městech

O tom, jak ve městech budovat modrozelenou infrastrukturu, a vytvořit tak udržitelnější a příjemnější místa k životu debatovali 20. listopadu experti na webináři Národní sítě Zdravých měst. Za Frank Bold Advokáti na něm vystoupili odborníci v rámci projektu Udržitelné stavitelství.

23. listopadu 2020 Video: Odborníci debatovali o plánování modrozelené infrastruktury v Brně

Modrozelená infrastruktura je jedním ze sedmi témat, která vzbuzují největší zájem veřejnosti v návrhu nového územního plánu města Brna. Kancelář architekta města se proto jednotlivým tématům věnuje v sérií webinářů, na kterém tentokrát vystoupil i zástupce Frank Bold Advokátů - advokát Jiří Nezhyba.

Všechny novinky

Ozvěte se nám