Zajistit dluhopisy můžete i budoucím majetkem

25. 9. 2020 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo Emise dluhopisů

Ačkoliv jsou většinou dluhopisy vnímány jako rizikový investiční nástroj, je možné  hrozbu rizika snížit zajištěním dluhopisů. Setkali jsme se také s požadavkem klienta, který měl připravený developerský projekt a chtěl jej financovat prostřednictvím zajištěných dluhopisů. Nemovitost, kterou hodlal pohledávky z dluhopisů zajistit, však ještě nevlastnil a její koupi chtěl financovat právě až z finančních prostředků získaných prodejem dluhopisů.

Jsme přesvědčeni, že nic nebrání tomu, aby emitent vydal „v budoucnu zajištěné“ dluhopisy, je-li zvolený model investorům transparentně vysvětlen a nesnaží-li se vzbudit zdání, že dluhopisy jsou zajištěné od počátku.


Zajistit dluhopisy lze i nemovitostí, jejíž pořízení hodlá emitent financovat právě prostřednictvím dluhopisů. V takovém případě hovoříme o tzv. odložené zástavě, neboť ke vzniku zajištění dochází teprve dodatečně. Ilustrační fotografie.

Využití institutu agenta pro zajištění

V modelu, který jsme pro klienta v tomto případě nastavili, jsme využili institutu agenta pro zajištění. Jeho pozici jsme posílili prostřednictvím smlouvy o budoucí smlouvě zástavní. V ní se emitent zavazuje, že ve stanovené době uzavře s agentem pro zajištění zástavní smlouvu k nemovitým věcem, jejichž cena stanovená znaleckým posudkem bude odpovídat alespoň objemu dosud upsaných dluhopisů. 

Ještě před úpisem dluhopisů překračujících hodnotu dosavadní zástavy pak musí emitent nabídnout agentovi pro zajištění další zástavu. Pokud emitent zástavu dobrovolně neposkytne, může se agent pro zajištění domáhat nahrazení projevu vůle emitenta, přičemž jako zástavu může zvolit libovolnou nemovitou věc ve vlastnictví emitenta. Celou konstrukci je možné doplnit ještě sankcí předčasného splacení dluhopisů, pokud emitent zástavu včas dobrovolně nedoplní.

Je však třeba si uvědomit, že ani takto přísně nastavené podmínky neposkytují investorům – vlastníkům dluhopisů - tak komfortní postavení, jaké mají vlastníci dluhopisů, které jsou v dostatečné míře zajištěny od počátku.


Chystáte se k vydání dluhopisů?

Obraťte se na nás

Petr Kocmánek

Právník

Chystáte se k vydání dluhopisů?

Provedeme Vás procesem vydání dluhopisů – poradíme s nastavením parametrů dluhopisu, připravíme veškerou dokumentaci a vyřídíme formality.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám