Nové dotační výzvy pro OZE a nízkouhlíkové technologie

13. 3. 2017 Energetické právo

V tomto měsíci bylo v rámci OP PIK publikováno několik dotačních výzev pro firmy podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů a v souvisejících oblastech. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky (včetně těch vlastněných veřejným sektorem). Projekty mají být realizovány v ČR, mimo území Prahy. Stručné shrnutí obsahu výzev si přečtěte níže, pro podrobnější informace doporučujeme www.agentura-api.org:

Obnovitelné zdroje energie - Výzva II

Dotace pro bioplynové stanice a malé vodní elektrárny.

Nízkouhlíkové technologie - Výzva II

Dotace pro akumulaci, elektromobilitu a druhotné suroviny.

OP PIK Výzva II programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě)

Podporované aktivity:

  • komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
  • nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
  • nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
  • řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
  • výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

OP PIK Výzva II programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě)

Podporované aktivity:

  • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
  • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
  • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií.
  • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
  • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám