Co dělat při kontrole ERÚ

13. 12. 2016 Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

„Toto rozhodnutí soudu by tak mohlo mít dalekosáhlé dopady, co se výše nároků na podporu týče, pro desítky až stovky výroben v celé České republice,“ komentoval ředitel SEI soudní verdikt, jímž se soud přiklonil na stranu SEI v otázce požadavku na osazení FVE měřícím zařízením pro řádné uvedení FVE do provozu. Domníváme se, že ERÚ (který po SEI převzal kontrolní pravomoc) si tento rozsudek může vykládat jako signál k dalším kontrolám ve snaze odkrýt další výrobny, u nichž byl elektroměr namontován až s časovým odstupem poté, co začaly vyrábět elektřinu. 

Pohlídat výstupní protokol z kontroly

Co dělat v případě, že vaši elektrárnu přijde prověřit zástupce ERÚ? Nechte ho kontrolovat Vaši výrobnu toliko v rozsahu, v jakém si vymezil předmět kontroly, a nezapomeňte si pohlídat výstupní protokol z kontroly. Jestliže jako provozovatelé výrobny s výstupním protokolem nesouhlasíte, můžete vznést námitky. Podstatnější jsou však zejména další kroky. 

Řízení o správním deliktu

Jestliže kontrola odkryla nějaké nedostatky, může protokol sloužit jako podklad pro navazující řízení o správním deliktu, typicky podle zákona o cenách. To už může mít vážné důsledky: v případě nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu hrozí pokuta za čerpání podpory v neoprávněné výši. Jelikož se však jedná o řízení o správním deliktu, poskytuje vám právní úprava značnou ochranu, která spočívá například v povinnosti správních orgánů v pochybnostech vykládat zákon ve prospěch výrobce. SEI si v minulosti s těmito zásadami nedělala starosti, avšak v případě soudního přezkumu by měly nalézt své místo.

Rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory

Celý proces může vyústit až v rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory ve smyslu § 51 zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto ustanovení však nelze použít v případě řízení, v nichž se typicky řeší otázka sporného uvedení FVE do provozu a které jsou pokutovány podle zákona o cenách. O neoprávněném čerpání podpory může ERÚ podle uvedeného ustanovení totiž rozhodnout pouze v případě, že je výrobce pokutován za správní delikt podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Doporučení

Pokud u Vás ERÚ kontrolu zahájí, je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, která ohlídá to, aby se kontrolní orgán při své činnosti pohyboval v mezích své pravomoci a i v navazujících řízeních o případném správním deliktu respektoval práva výrobce a nepočínal si svévolně. Rádi vám v tom budeme nápomocni.

Více o právním zastoupení při kontrole ERÚ

 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám