Registr smluv: kdo může napadnout neplatnost smlouvy?

17. 8. 2016 Petr Bouda Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Zákon o registru smluv ukládá veřejným institucím zveřejňovat většinu svých smluv na internetu. Smlouva, která by podle zákona o registru smluv měla být zveřejněna, a přitom není, bude od 1. července 2017 považována za neplatnou od samého počátku, jako by nikdy nevznikla. Kdo je však oprávněným žalobcem? Může kdokoliv z veřejnosti iniciovat zrušení nezveřejněné nebo špatně zveřejněné smlouvy? 

Paralela: uveřejnění záměru nakládat s majetkem obce 

Zákon o registru smluv na tuto otázku odpověď nedává, je proto nutné nahlédnout do podobné legislativy a odhadnout, jak soudy budou rozhodovat, podle ní. Nabízí se paralela se zákonem o obcích. Ten ukládá obcím uveřejňovat například plánovaný prodej obecních nemovitostí. Bez předchozího uveřejnění záměru je prodej neplatný. Jedná se tedy o podobný princip jako u zákona o registru smluv. 

V případě zákona o obcích však neplatnost právního jednání nemůže tzv. určovací žalobou napadnout kdokoliv, ale pouze osoba, jíž se věc přímo týká - například vlastník sousedícího pozemku, který měl o koupi nemovitosti zájem, ale o prodeji se nedozvěděl, nebo neúspěšný účastník nabídkového řízení o prodeji.

Na základě paralely se zákonem o obcích tedy nelze odvodit právo široké veřejnosti napadnout neplatnost libovolné nezveřejněné nebo chybně zveřejněné smlouvy v registru smluv. Lze však podat podnět k instituci, která toto právo má: ke státnímu zastupitelství. 

Podnět ke státnímu zastupitelství 

Státní zastupitelství má právo podat návrh k soudnímu řízení mimo jiné ve zmíněném případě prodeje obecní nemovitosti a obecně v případech, kdy při uzavírání smlouvy ve veřejném zájmu nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků. Státní zastupitelství může konat z vlastního podnětu či na základě podnětu veřejnosti. 

Předmětem zákona o registru smluv je transparentní nakládání s financemi z veřejných rozpočtů, lze tedy předpokládat, že se jedná o veřejný zájem a že státní zastupitelství by v případě podnětu ze strany veřejnosti napadlo nedodržení ZRS a pokusilo se vynutit nápravu. Veřejnosti proto lze doporučit, aby se při odhalení porušení zákona o registru smluv obrátila na státní zastupitelství

Podrobnou odpověď včetně odkazů na judikaturu jsme publikovali na webu Právní prostor.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Petr Bouda

Právník

Potřebujete poradit s Registrem smluv?

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám