Registr smluv: všechny smlouvy písemně

3. 3. 2016 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Od 1. 7. 2016 budou všechny smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je stát nebo veřejné instituce (tzv. povinné subjekty), muset být zveřejněny v registru smluv. Smlouva, která nebude zveřejněná do tří měsíců ode dne uzavření, nenabude účinnosti, resp. bude od počátku zrušená. Plnění na základě neúčinné (nebo zrušené) smlouvy představuje bezdůvodné obohacení, jehož vrácení by se mohla domáhat kterákoliv ze smluvních stran.

Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) uvádí, že smlouva, na kterou se vztahuje zveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně. Současně podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona se uveřejním smlouvy v registru smluv rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu společně s metadaty

Z toho vyplývá, že od 1. 7. 2016 nebudou povinné subjekty dle zákona o registru smluv moci platně uzavřít ústní nebo konkludentní smlouvu, pokud se na tuto smlouvu bude vztahovat povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Aktualizace 27. 7. 2017: Kompromisní novela zákona o registru smluv přinásí rozvolnění původně písemné formy smlouvy v § 8 odst. 2 zákona o registru smluv, takže nově již bude možné smlouvy uzavírat tzv. smíšenou formou (např. písemný návrh na uzavření smlouvy potvrdit ústně) bez rizika sankce absolutní neplatnosti. Textový obsah smlouvy však bude třeba uveřejnit v registru smluv, proto se uzavírání smluv ústně jeví jako nepraktické (smlouvu by bylo třeba stejně sepsat pro uveřejnění).

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám