Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

3. 3. 2016 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že pokud smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv do 3 měsíců ode dne uzavření, platí, že je zrušena od počátku

Tato zdánlivě jednoduchá teze v sobě však skrývá několik háčků, na které jsme upozornili v článku otištěném v dubnovém čísle časopisu Moderní obec. Zde shrnujeme jeho hlavní teze:

Od kdy začíná plynout tříměsíční lhůta? Od ústního nebo až od písemného uzavření smlouvy?

Obecně platí, že smlouva je uzavřená, když si smluvní strany sjednají její obsah. Pokud tedy mezi stranami není ujednáno jinak, smlouva se považuje za uzavřenou již v době, když se smluvní strany dohodly na podstatných náležitostech daného smluvního typu. To platí i pro situace, kdy zákon vyžaduje pro daný smluvní typ písemnou formu smlouvy. V takovém případě totiž platí, že smlouva je fakticky uzavřena, i když je neplatná pro nedodržení zákonem stanovené formy. Písemná forma smlouvy pak z pohledu NOZu v těchto případech představuje potvrzení ústně uzavřené smlouvy a navíc má za následek to, že smlouva se stane platnou. Účinnou se smlouva ale stane nejdřív až dnem uveřejnění v registru smluv (viz. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv). 

Smluvní strany se nicméně můžou dohodnout, že chtějí být vázány pouze písemnou smlouvou. V takovém případě je písemná forma smlouvy podstatnou náležitosti uzavření smlouvy. Až písemným uzavřením smlouvy dochází k uzavření smlouvy a až od té doby jsou smluvní strany smlouvou vázány. 

Lhůta 3 měsíců se tedy v každém jednotlivém případě může začít počítat od různých skutečností (dohoda stran na obsahu smlouvy nebo uzavření písemné smlouvy). V každém případě bude záviset na konkrétní technice uzavírání smlouvy.

Z důvodu právní jistoty ale spíše doporučujeme lhůtu 3 měsíců počítat vždy již od doby, kdy dojde k dohodě na podstatných náležitostech dané smlouvy  a ne až od uzavření písemné smlouvy.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám