Změny ve vyvlastnění pozemků pro stavbu silnic

4. 2. 2016 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Územní plánování Stavební právo a územní plánování

Dnem 31. 12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 268/2015 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon o pozemních komunikacích. Tato novela významným způsobem mění možnosti vyvlastnění pozemků v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí některých typů pozemních komunikací.

Veřejná prospěšnost pozemních komunikací

Ustanovení § 17 zákona o pozemních komunikacích především nově prohlašuje, že dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby s nimi související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

Stanovení veřejné prospěšnosti zákonem znamená, že za účelem realizace těchto typů pozemních komunikací bude moci dojít k vyvlastnění pozemků a nemovitostí bez toho, aby byly nejprve vymezeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby nebo opatření, jak tomu bylo doposud. Podle důvodové zprávy k zákonu bylo jedním z účelů novely mimo jiné vyřešit situaci, kdy územně plánovací dokumentace z různých důvodů chybí.

Další důvody vyvlastnění pozemků

Další změnou je, že k vyvlastnění pozemků či staveb může dojít nejenom v souvislosti výstavbou komunikací, ale i pro účely opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících.

Za situace, kdy se již fakticky komunikace na cizím pozemku nachází (typicky kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům z minulosti), bylo možné podle předchozí právní úpravy zřídit k pozemku věcné břemeno. Věcné břemeno spočívalo v povinnosti vlastníka dotčeného pozemku strpět na svém pozemku pozemní komunikaci a s tím související povinnosti, jako například povinnost umožnit vlastníkovi komunikace opravy či údržbu komunikace. Věcné břemeno zřizoval příslušný silniční správní úřad na návrh stavebníka.

Omezení a odnětí vlastnického práva

Nově je upravena možnost nejenom omezit (tedy zřídit k pozemku věcné břemeno), ale úplně odejmout vlastnické právo k pozemkům, na nichž již byla pozemní komunikace realizována.&nbspPři vyvlastňování se postupuje podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Nově je vymezena také nejnižší možná úplata za omezení vlastnického práva, a to na 1000 Kč.

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka ohledně vyvlastnění?

Při nákupu, prodeji nebo pronájmu nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí. Posuzujeme právní stav nemovitostí a důsledky případných právních vad. Sestavujeme kupní, zástavní a další smlouvy, případně za klienty převezmeme komunikaci s katastrálním úřadem.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám