Odpustenie solárnej dane zo strany ministra financií

22. 1. 2015 Energetické právo

Daňový poriadok v ČR obsahuje možnosť, keď môže minister financií vo výnimočných prípadoch odpustiť platenie niektorej dane. V praxi sa toto oprávnenie využíva v prípade živelných katastrof, ako boli napríklad povodne. Najvyšší správny súd však vo svojom rozhodnutí konštatoval, že minister financií by mal vydať také rozhodnutie i vo veci solárneho odvodu. Zároveň by mal stanoviť podmienky, za ktorých by bolo možné žiadať o jeho odpustenie.

Problém tohto rozhodnutia spočíva v tom, že súd nemôže ministrovi financií priamo uložiť, aby rozhodnutie o odpustení solárneho odvodu vydal. Pokiaľ bude minister v tejto veci nečinný, nemôže súd z vlastnej iniciatívy nič robiť. Zároveň je len veľmi ťažko riešiteľné, aby sa jednotliví prevádzkovatelia solárnych elektrární sami súdnou cestou domáhali, aby minister financií rešpektoval „odporúčanie“ Najvyššieho správneho súdu a vydal rozhodnutie, ktorým by stanovil podmienky odpustenia solárneho odvodu.

V dôsledku toho je jediným krokom ministerstva financií vo veci solárneho odvodu v roku 2014 akési metodické odporúčanie, akým spôsobom je možné žiadať o odklad odvodu. Okrem toho, že zrejme všetkým okrem ministerstva financií je zrejmý pojmový rozdiel medzi odkladom platby solárneho odvodu a jej trvalým odpustením, nerieši toto opatrenie situáciu investorov prakticky v ničom. Iba odloženie platby solárneho odvodu nemá žiadny vplyv na celkovú návratnosť projektu.

Přečtěte si celý článek, který jsme připravili pro Solarnenovinky.sk

Potřebujete radu právníka?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám