Navýšení kupní ceny pozemků pro budování liniových dopravních staveb

16. 10. 2014 Územní plánování Stavební právo a územní plánování

Dne 13. 9. 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Tento zákon mimo jiné stanovuje pravidla pro výkup pozemků pro budování liniových dopravních staveb (tzn. zejména silnice a dálnice). Jaké změny přináší?

Dosavadní právní úprava

Podle dosavadní právní úpravy bylo možné navýšení kupní ceny oproti výši náhrady při vyvlastnění, a to až o 100 % u zemědělské půdy a 15 % u stavebního pozemku (stavby). Vzhledem k tomu, že zejména u zemědělských pozemků nepřineslo v praxi toto nastavení požadovaný motivační a urychlující efekt (tzn. dobrovolný prodej), bylo přistoupeno k novelizaci příslušného ust. § 3b odst. 1 zákona. 

Bonus ke kupní ceně pozemku

Novela zákona podstatně zvyšuje bonus, o který lze navýšit znalecky stanovenou cenu u jiných než stavebních pozemků ze současné možnosti zvýšení odhadnuté ceny až o dvojnásobek, na možnost zvýšení této ceny až o patnáctinásobek (násobení koeficientem 16). Oproti stávajícímu rozmezí bonusu (dle současných cen zemědělských pozemků cca 8 - 35 Kč) je tak nově vytvořeno rozmezí cca 120 - 525 Kč, což by mělo podstatně motivovat vlastníky pozemků k jejich dobrovolnému prodeji.

Opatření proti spekulaci 

Nutno však upozornit, že stále zůstává v platnosti "antispekulativní" ust. § 3b odst. 2, podle kterého se ocenění provede podle skutečného stavu a účelu užití pozemku a přitom se nepřihlédne ke zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s určením k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. To znamená, že zemědělská půda se vždy oceňuje jako zemědělská a nikoli jako stavební, ovšem s možností navýšení o výše uvedený bonus.

Konkrétní využití navýšené hranice bonusu u zemědělské a lesní půdy bude pro resortní investory (ŘSD, SŽDC, ŘVC) stanoveno interním aktem řízení ze strany Ministerstva dopravy, které vykonává funkce zakladatele vůči všem uvedeným státním organizacím. Obsahem řídícího pokynu bude zejména nastavení jasných pravidel pro stanovení konkrétní výše bonusu u jednotlivých druhů pozemků (stavební - jiné než stavební) v jednotlivých případech, tak aby se zabránilo diskriminaci mezi jednotlivými vlastníky.

Potřebujete radu právníka?

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů a získáme pro vás nenapadnutelné povolení stavby, veřejnoprávní smlouvu nebo změnu územního plánu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám