Právo stavby podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

18. 4. 2012 Umístění a povolení investičního záměru v území Stavební právo a územní plánování

Občanský zákoník vrací do českého právního řádu zásadu, že stavba (s výjimkou staveb dočasných) je součástí pozemku (§ 506 občanského zákoníku). Nebude už tak možné, aby stavbu vlastnila osoba odlišná od vlastníka pozemku. Tato změna nedopadne retroaktivně na dosavadní vlastnické vztahy, které budou v dlouhodobém horizontu vypořádávány prostřednictvím předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě a předkupního práva vlastníka stavby k pozemku. Dispozice obou vlastníků je tak omezena povinností nabídnout nemovitost k odkupu nejprve vlastníkovi pozemku či stavby.

Praxe si ovšem žádá i možnost využít cizí pozemek ke stavebnímu záměru. Za tím účelem upravuje občanský zákoník nově právo stavby. Jedná se o věcné právo, které opravňuje osobu odlišnou od vlastníka pozemku zřídit na tomto cizím pozemku stavbu. Právo stavby je právo dočasné s maximální délkou trvání 99 let (§ 1244), nicméně jeho trvání je možné prodloužit. Právo stavby se bude zapisovat do katastru nemovitostí a bude jej možné převádět, dědit nebo zatížit např. zástavním právem (vlastník pozemku si však může vyhradit souhlas se zatížením práva stavby).

Vlastník pozemku má předkupní právo ke stavbě zřízené na jeho pozemku  (platí i opačně) a po uplynutí doby práva stavby musí vyplatit stavebníkovi náhradu za stavbu, která se, pokud není dohodnuto jinak,  rovná polovině hodnoty stavby.

Potřebujete radu právníka v oblasti stavebního práva?

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů a získáme pro vás nenapadnutelné povolení stavby, veřejnoprávní smlouvu nebo změnu územního plánu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám